خدمات

استاد محمود حسنی نژاد

مشاوره استعداد یابی

معرفی:

مسئول مرکز مشاوره قم از سال 1399

اجرای چندین دوره تند خوانی در مرکز مشاوره سماح قم

اجرای چند دوره تخصصی مشاوره استعدادسنجی

مدرس مرکز مشاوره اسلامی امام خمینی ره