خدمات

استاد مجتبی رضایی

مشاوره روانشناختی

معرفی:

مدیر امور مشاوره و خانواده معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه

موضوع انتشارات عنوان
پایان نامه سطح 3 مشاوره اسلامی تصور واقعی و غیرواقعی از خداوند و کارکردهای روان شناختی آن در زندگی: یک تبیین مفهومی بر اساس منابع اسلامی
کتاب مرکز مدیریت حوزه مهارت های مدیریت تحصیل در حوزه های علمیه(با همکاری جمعی از نویسندگان)
مقاله مجله مشاوره اسلامی مولفه های مفهومی خداپنداشت و خداپنداره در قرآن کریم
مشاوره مدرسه امام عصر(عجج) 2 سال
مشاوره مدرسه رسالت 2 سال
مشاوره مرکز مشاوره حوزه(صفاییه) 10 سال(1390تا 400)
مشاوره مرکز مشاوره قزوین 1سال
مشاوره مرکز مشاوره کرج 1 سال
تدریس  مدیریت تحصیلی 14 واحد
تدریس  اصول و فنون مشاوره 12 واحد
تدریس  روان درمان گری- 5 واحد
تدریس  مصاحبه تشخیصی 4 واحد
تدریس  آسیب شناسی روانی 4 واحد
تدریس  گروه درمانی 2 واحد
تدریس  مهارت های زندگی 2 واحد
تدریس  مشاوره پیش از ازدواج 2 واحد