خدمات

استاد یوسف آخوندی

مشاوره ازدواج

معرفی:

درمان شناختی رفتاری((cbt. دکتر انصاری زوج درمانی با رویکرد شناختی –رفتاری.دکتر زارعی –

-طرح واره درمانی.دکتر جان بزرگی –

–مهارت های پایه درمانگری.دکتر جانبزرگی

کارورزی روان درمانگری.دکتر جان بزرگی

آسیب شناسی وسواس. دکتر جان بزرگی

اصول و نظریه های روان شناسی. دکتر جان بزرگی

اسکیماتراپی(طرح واره درمانی).دکتر انصاری خانواده سیستمی معنوی. دکتر جانبزرگی

سوپروایزری خانواده سیستمی معنوی. دکتر جانبزرگی

سوپروایزری درمان اختلال شخصیت.دکتر انصاری دوره سوپروایزری

استعداد یابی. دکتر حسنی نژاد درمان

وسواس. دکتر انصاری

کارورزی آزمون و تست و فنون مصاحبه تشخیص. دکتر انصاری

کارگاه مهارتهای ده گانه زندگی آشنایی با اختلالات رایج کودکان.دکتر همتی تربیت جنسی کودک و نوجوان. دکتر ترکمان

مداخله در بحران.دکتر مهکام

تربیت کودک و نوجوان دکتر همتی

اصول و فنون مشاوره. دکتر ترکمان استعداد یابی (مقدماتی و تکمیلی) . دکتر حسنی نژاد

Pme.pmc استاد ایمانی

PMC. دکتر جانبزرگی

تسهیل گری آموزشی. دکتر ترکمان

هوش هیجانی.دکتر مهدی هادی

مهارتهای زندگی کودک و نوجوان. دکتر ترکمان