خدمات

استاد معصومه کشاورز ترک

مشاوره روانشناختی

معرفی:

عناوين پايان نامه
كارشناسي ارشد اثربخشي آموزش مهارت دان شيشوگها هه اميح فلر تزنحدپ صريولر ي برمشكلات سازگاري رفتاري
كودكان ٧تا ١٠ سال استان قزوين

مقالات و كتب
كتاب بازي ها بر اساس هوش هاي نه گانه گاردنر
دفتر برنامه ريزي تحصيلي

پروژه‌های تحقيقاتي
پروژه تحقيقاتي اتيسم ١٣٩٧ مركز مشاوره كاوش نيشابور
پروژه پيشگيري از وقوع جرم ١٣٩٧ مركز دادگستري قزوين
پروژه خانواده آرماني ١٣٩٦ مركز مشاوره بشري
شمع آرامش ١٣٩٦ شركت داروسازي رها دارو

دوره هاي تخصصي گذرانده شده
آموزش مفاهيم مهدويت در بنياد ملي مهدويت
اختلالات يادگيري و آزمون وكسلر

فعاليت هاي فرهنگي وكاري
مربي پيش دبستاني مدارس ١٣٩٤
مشاور و مبلغ در مدارس مدارس ١٣٩٥
روانشناس و مشاور مركز بشري مركز بشري قزوين ١٣٩٦
مدير خانه فرهنگ ياس خانه فرهنگ ياس ١٣٩٨
مدير موسسه فرهنگي و قرآني بشري مركز بشري ١٣٩٧
مشاور مركزمشاوره نوآوران گام حكيم مركزمشاوره نوآوران گام حكيم ١٣٩٥