خدمات

استاد مصطفی شکرانی

مشاوره ازدواج

معرفی:

برگزاری کارگاه:
-آموزش پیش از ازدواج
– تربیت فرزند
– مدیریت تحصیلی

اجرایی:
– مشاور مدارس علمیه
– مشاور در مدارس ابتدایی و متوسطه
– مشاور مرکز مشاوره سماح
– مدرس حوزه و دانشگاه

دارای گواهی دوره های:
– تربیت مشاور اسلامی
– تربیت مشاور آزمون های شخصیت
– مهارت های زندگی
– گروه درمانی
– زوج درمانی شناختی رفتاری
– تربیت مشاور پیش از ازدواج
– استعدادسنجی