خدمات

استاد مجید داودی

مشاوره استعداد یابی

معرفی:

مشاورتحصیلی و استعدادیابی

امور مشاوره معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه استان خوزستان
معاون آموزش سطح سه رشته مشاوره اسلامی اهواز

برگزاری کارگاه مدیریت تحصیلی، استعدادسنجی در مدارس علمیه
برگزاری کارگاه پژوهشی در مدارس علمیه

دوره مقدماتی، تکمیلی و تخصصی تربیت مشاور معاونت تهذیب حوزه های علمیه
دوره تخصصی تربیت مشاور دفتر تبلیغات اسلامی
دوره تخصصی تربیت مشاور در مشهد مقدس
دوره تخصصی استعدادیابی در شهر مقدس قم

پژوهشگر برتر سال حوزه علمیه استان خوزستان
برگزیده همایش بین المللی علامه سید نعمت الله جزایری ره
برگزیده کنگره ملی مهدویت