خدمات

استاد طیبه اردستانی

مشاوره نوجوان

معرفی:
 • تحصیل درکارگاه های آموزشی
 1. کارگاه CBT دکتر یعقوب شفیعی فرد به مدت 64 ساعت.
 2. کارگاه طرحواره درمانی دکتر یعقوب شفیعی فرد به مدت 15 ساعت.
 3. کارگاه بازی درمانی دکتر فرزانه احمدی به مدت 8 ساعت.
 4. کارگاه تربیت درمانگر کودک دکتر ده یادگاری به مدت 152 ساعت.
 5. کارگاه اوتیسم دکتر صمدی .
 6. درمان اختلالات ایذایی دکتر ترکمان .
 7. ابیوز و تروما دکتر ترکمان.
 8. سوگ دکتر یاسمی نژاد.
 9. 10.وکسلر دکتر کامکاری.
 10. اضطراب دکتر دلاوری.
 11. 12.اختلالات دفعی و عادتی دکتر ترکمان.
 12. کارگاه تربیت مشاور نوجوان استاد اخوی
 13. کارگاه تربیت درمانگر نوجوان دکتر ده یادگاری و دکتر محمدی
 •   ارائه خدمات مشاوره و درمان
 1. از سال 96 تا کنون در مطب دکتر معلمی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان درقم
 2. روان درمانگری کودک و نوجوان در دو کلینیک روانشناسی در قم
 3. طرح شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی
 • سوابق پژوهشی
 • پذیرش وچاپ دو مقاله با عنوان :
 • اثر بخشی آموزش ترکیبی تکنیکهای طرحواره درمانی و سبکهای فرزند پروری بر بهبود تعاملات بین والدین و نوجوانان
 • اثربخشی آموزش تکنیکهای طرحواره درمانی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار و سبکهای فرزند پروری
 • تالیف کتاب مستخرج از پایان نامه ارشد با عنوان شیوه های فرزند پروری در بستر طرحواره درمانی