معرفی:

 

سوابق تحصیلات حوزوی و دانشگاهی:
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عنوان پایان نامه/ رساله محل تحصیل سال اخذ مدرک
مقدمات حوزه مدرسه معصومیه قم 1379
سطح 2 تفسیر و علوم قران مرکز تخصصی امام حسین قم 1383
سطح 3 مشاوره اسلامی مرکز تخصصی امام خمینی