خدمات

استاد ابراهیم رضایی

مشاوره استعداد یابی

معرفی:

شرکت در دوره مقدماتی مشاوره و دوره تکمیلی دراستان قزوین توسط اساتید مشاوره مرکز مشاوره حوزه علمیه قم سال 1394 تا 1398
شرکت در دوره تخصصی استعداد سنجی و مهارت‌های تحصیلی حوزه علمیه قم 1398
عضو کارگروه استعداد سنجی و مهارتهای تحصیلی مرکز مشاوره حوزه های علمیه
شرکت در کارگاه‌های آموزش و پرورش