گروه های تخصصی

شورورزی

حجه الاسلام استاد علی اکبر شوروزی

مدیر گروه های تخصصی / مدیر مراکز مشاوره اسلامی سماح

حجه الاسلام علی محمودی

دبیر گروه های تخصصی