این صفحه به منظور اعتبار سنجی مراکز و مجموعه ها از گواهی های صادره از طرف مرکز مشاوره اسلامی سماح میباشد.
لیست زیر صرفا جهت تایید شرکت این افراد در کارگاه است.